Podmienky používania

Teraz ste pripojený k verejnej internetovej stránke spoločnosti Atos. Poskytované informácie a obsah, ktorý táto stránka obsahuje, podliehajú nasledovným Podmienkam a Váš prístup na túto webovú stránku a pokračovanie v jej používaní predstavuje úplnú akceptáciu (súhlas) týchto podmienok:

Táto stránka je určená na poskytovanie informácií o spoločnosti Atos a jej dcérskych a pridružených spoločnostiach („Atos“), jej organizácii, produktoch a službách, ktoré ponúkajú jej divízie, a o výkonnosti jej akcií. Tieto informácie však predstavujú iba prezentáciu produktov a služieb Atos-u a nie sú zmluvne záväzné. Kvôli uzatvoreniu akejkoľvek zmluvnej dohody, prosím, kontaktujte priamo materskú spoločnosť alebo jednu z jej dcérskych spoločností.

Napriek tomu, že Atos vynakladá primerané úsilie, aby táto webová stránka obsahovala presné a aktuálne informácie, môže táto webová stránka obsahovať nepresnosti, zastarané informácie alebo tlačové chyby. Atos preto neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií, ktoré obsahuje táto stránka. Atos ďalej nepreberá žiadny záväzok alebo zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo vynechania v obsahu tejto stránky. Názvy, zobrazenia, logá a obrázky, ktoré identifikujú služby Atos-u sú označeniami vo vlastníctve spoločnosti Atos a/alebo jej pridružených spoločností. Odkazy (zmienky) na akékoľvek informácie, obsah, tovary, produkty, proces alebo služby poskytované tretími stranami uvedené pri používaní tejto webovej stránky prostredníctvom obchodnej značky, ochrannej známky, výrobcu alebo iným spôsobom nevyhnutne nepredstavujú alebo nenaznačujú ich schvaľovanie, odporúčanie alebo súhlas s nimi zo strany Atos-u alebo prepojenie s nimi. Táto webová stránka môže byť ďalej prepojená odkazmi na iné webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou Atos-u alebo ním udržiavané. Atos nerevidoval žiadnu alebo všetky stránky prepojené odkazmi na túto stránku a Atos nezodpovedá za obsah tých stránok alebo akýchkoľvek stránok nenachádzajúcich sa na nich alebo akýchkoľvek stránok prepojených na tie stránky. Atos Vám tie odkazy poskytuje iba ako užitočné a uvedenie akéhokoľvek odkazu na takéto stránky nenaznačuje schvaľovanie tých stránok zo strany Atos-u. Atos si nenárokuje vlastnícke právo k materiálom, vrátane, avšak bez obmedzenia sa na spätnú väzbu a návrhy alebo zverejnené a načítané dáta, vstupy alebo ďalšie príspevky, ktoré poskytnete prostredníctvom tejto webovej stránky Vy. Atos nebude právne zodpovedný alebo braný na zodpovednosť za obsah alebo názory, vyjadrené v takýchto materiáloch, ktoré ste poskytli Vy. Atos si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho vlastného výhradného uváženia kontrolovať obsah, ktorý ste vložili Vy, a editovať, presúvať, vymazávať a/alebo odmietnuť akceptovať akýkoľvek obsah, ktorý podľa úsudku Atos-u porušuje tieto Podmienky používania, alebo je iným spôsobom neprijateľný alebo nevhodný či už z právnych alebo iných dôvodov.

Vložením materiálu na túto webovú stránku udeľujete Atos-u a komukoľvek oprávnenému zo strany Atos-u trvalé, neodvolateľné, nevýhradné, neobmedzené povolenie používať, kopírovať, modifikovať, prenášať, predávať, využívať, vytvárať odvodené diela z, distribuovať a/alebo verejne predvádzať alebo vystavovať bez poplatkov na celom svete takýto materiál vcelku alebo sčasti akýmkoľvek spôsobom alebo médiom (či už známym v súčasnosti, alebo vyvinutým neskôr) na akýkoľvek účel, ktorý si Atos môže zvoliť.

Vaše používanie a prehľadávanie tejto webovej stránky je na Vaše vlastné riziko. Ani Atos, ani žiadna ďalšia strana zapojená do vytvárania, produkovania alebo poskytovania tejto stránky, nezodpovedá za žiadne priame, vedľajšie, následné, nepriame alebo represívne škody, ktoré vzniknú v dôsledku Vášho prístupu k tejto stránke alebo jej používania. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, všetko na tejto stránke je Vám poskytované (v stave) „ako je“ a „ako je k dispozícii“, bez záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovnej alebo implicitnej, vrátane, avšak bez obmedzenia sa na implicitné záruky ohľadom predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia práv duševného vlastníctva tretích strán. Atos môže urobiť kedykoľvek s primeraným upozornením modifikácie, vylepšenia, korekcie a/alebo zmeny tejto webovej stránky a týchto Podmienok.

 

Atos nezodpovedá za žiadnu formu obsahu v cache, zachyteného z jeho webových stránok.

V prípade, že sa akákoľvek časť týchto Podmienok stane nevykonateľná, bude sa táto nevykonateľná časť vykladať podľa použiteľného práva tak, aby čo najbližšie odzrkadľovala pôvodné zámery strán a zvyšné ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti

Skutočnosť, že Atos netrvá na akomkoľvek ustanovení tejto Dohody alebo si nevynucuje jeho striktné splnenie, sa nebude vykladať ako zrieknutie sa akéhokoľvek ustanovenia alebo práva. Ani priebeh správania (konania) medzi akoukoľvek treťou stranou, na ktorú tieto Podmienky odkazujú, ani obchodná prax nebude pôsobiť na modifikovanie akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok.

Tieto Podmienky sa budú riadiť francúzskym právom a vykladať v súlade s ním. Žaloba voči Atos-u z akékoľvek dôvodu musí byť podaná vo Francúzsku.

Tlačové správy

Tlačové správy Atos-u sú na tejto webovej stránke uvedené len na historické účely. Informácie poskytnuté zo strany Atos-u boli v čase svojho zverejnenia presné a podliehajú zrieknutiu sa zodpovednosti, pokiaľ ide o vyjadrenia o vyhliadkach do budúcnosti, ktoré boli tlačené súčasne s týmto oznámením. Investori by sa nemali domnievať, že vyjadrenia v týchto dokumentoch zostanú neskôr v platnosti. Atos nereviduje minulé zverejnené príspevky, aby určil, či sú naďalej presné a informácie, ktoré takéto zverejnené príspevky obsahujú, môžu byť nahradené. Atos sa zrieka akéhokoľvek záväzku aktualizovať vyjadrenia alebo tlačové správy. Finančné informácie prístupné prostredníctvom tejto stránky vypovedajú iba o situácii ku konkrétnemu dátumu alebo dátumom ich vzniku. Takéto informácie mohli zastarať. Atos nepreberá žiadny záväzok a zrieka sa akejkoľvek povinnosti aktualizovať akékoľvek informácie dostupné prostredníctvom tejto stránky. Budúca finančná výkonnosť Atos-u podlieha rôznym trendom, rizikám a neistote, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky sa podstatne líšia od výsledkov v akýchkoľvek vyjadreniach o vyhliadkach do budúcnosti. Tieto trendy, riziká a neistota, ktoré by mohli ovplyvniť budúce finančné výsledky Atos-u, sú podrobnejšie rozobrané v správach Atos-u, archivovaných AMF, vrátane výročnej správy Atos-u za ostatný fiškálny rok.

POKIAĽ TIETO PODMIENKY NIE SÚ AKCEPTOVANÉ (ODSÚHLASENÉ) V PLNOM ROZSAHU, MUSÍ BYŤ POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY OKAMŽITE UKONČENÉ.

Atos, Atos logo, Atos Consulting & Technology Services, Atos Worldline, Atos Sphere, Atos Cloud a Atos WorldGrid sú registrované ochranné známky spoločnosti Atos SA. Jún

Atos.net registrovala a vlastní spoločnosť Atos SA, akciová spoločnosť („Société Anonyme”), riadne zriadená a pôsobiaca podľa platných francúzskych zákonov so sídlom na River Ouest 80, Quai Voltaire, 95870 Bezons, Francúzsko, ktorej (identifikačné) číslo spoločnosti v Obchodnom registri Pontoise je 323 623 603.

Kontaktujte nás


trans-1-px
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií